නිෂ්පාදන

  • සම්පීඩක පසු සිසිලකය
  • පිටත පරිවර්තක කැබිනට් සඳහා ජල සිසිලකය
  • දුම්රිය එන්ජිම සඳහා රේඩියේටර්
  • කෘෂිකාර්මික සහ වන විද්‍යා යන්ත්‍රෝපකරණවල භාවිතා කරන බාර් සහ තහඩු තෙල් සිසිලකය
  • ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා තෙල් සිසිලකය
  • 3 in 1 Evaporator Air Dryer Cold Air Dryer සඳහා
  • ස්වයංක්‍රීය අන්තර් සිසිලකය Turbo intercooer
  • හයිඩ්රොලික් පද්ධතිය සඳහා තෙල් සිසිලකය
  • IGBT සඳහා OEM ඇලුමිනියම් සීතල තහඩු දියර සිසිලන තහඩුව